Ochrana osobních údajů v CEMEX CZ

1. Ochrana osobních údajů ve skupině CEMEX

CEMEX je globální organizace, jejíž právní subjekty, podnikové procesy, struktury managementu a technické systémy překračují hranice jednotlivých států. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny internetové domény vlastněné společností CEMEX včetně stránek na sociálních médiích a stránek našich zcela vlastněných dceřiných společností (dále jen jako „internetové stránky“).

Společnost CEMEX se zavázala chránit osobní údaje svých zákazníků i dodavatelů (pokud jsou fyzickými osobami), jejich pracovníků či pracovníků jejich subdodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami, zaměstnanců, jakož i dalších fyzických osob, které navštíví naše internetové stránky. O ochraně osobních údajů ve skupině CEMEX – viz Směrnice na ochranu dat a osobních údajů:

v české verzi ZDE KE STAŽENÍ

v anglické verzi ZDE KE STAŽENÍ

2. Základní informace

CEMEX CZ zahrnuje několik samostatných právních subjektů v rámci skupiny CEMEX v České republice:

 • CEMEX Czech Republic, s.r.o.
 • CEMEX Sand, k.s.
 • CEMEX Services Group, s.r.o.
 • CEMEX Logistics, s.r.o.
 • EcoWasteEnergy s.r.o.
 • CEMEX Malešice, s.r.o.

Detailní údaje o jednotlivých společnostech CEMEX CZ naleznete ZDE.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je vydáno jménem skupiny CEMEX CZ, takže pokud v něm uvedeme "my", "nás" nebo "náš", odkazujeme na příslušnou společnost skupiny CEMEX CZ odpovědnou za zpracování Vašich údajů. CEMEX Czech Republic, s.r.o. je provozovatel této webové stránky, i když ostatní výše uvedené obchodní subjekty mohou být společnými správci.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás:

e-mail:

adresa: CEMEX Czech Republic, s.r.o., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5, Stodůlky

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů si klade za cíl poskytnout základní informace o tom, jak CEMEX CZ shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje získané prostřednictvím Vašeho používání této webové stránky, v rámci smluvního vztahu a nebo při komunikaci s naší společností.

Je důležité, abyste si přečetli toto Oznámení o ochraně osobních údajů společně s jakýmikoli jinými oznámeními o ochraně osobních údajů, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, když shromažďujeme nebo zpracováváme Vaše osobní údaje, abyste si plně uvědomovali, jak a proč používáme Vaše osobní údaje.

3. Jaké osobní údaje jsou předmětem zpracování

Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat následující druhy Vašich osobních údajů:

 • Údaje o totožnosti zahrnující jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul.
 • Kontaktní údaje zahrnující fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla, bankovní spojení.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnující Vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a Vaše komunikační preference.

4. Zásady a účel zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Dodržujeme zákony a zásady ochrany osobních údajů, což znamená, že Vaše osobní údaje jsou:

 • používány zákonně, korektně a transparentně,
 • shromažďovány pouze pro legitimní účely, které jsme Vám zřetelně objasnili a nebudou v žádném případě používány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • relevantní pro účely, které jsme Vám sdělili a omezeny pouze na tyto účely,
 • přesné a v případě potřeby aktualizované,
 • uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsme Vám sdělili,
 • uchovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení.

Účel zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • Uzavření a plnění smlouvy na dodávku zboží nebo služeb (právním základem zpracování je uzavření smlouvy).
 • Přímý marketing našich produktů a služeb, včetně poskytování informací o našich obchodních nabídkách a našich aktivitách. Jako součást našich marketingových aktivit provádíme profilování, tedy posuzujeme Vaše zájmy a potřeby z hlediska našich produktů a služeb. Profily jsou navrženy tak, aby odpovídaly naší nabídce, Vašim zájmům a potřebám a poskytly Vám informace a nabídky, které by Vás mohly zajímat. Profily se vytvářejí na základě informací o typu a rozsahu Vaší firmy a předchozích dohod, které jste s námi uzavřeli (právním základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem o marketingové aktivity a zvyšování prodeje).
 • Pozvání k účasti na našich konferencích, školeních, věrnostních programech, poskytování další informace o aktivitách společnosti a možných formách spolupráce (právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na udržování obchodních vztahů s našimi klienty).
 • Provádění průzkumů spokojenosti, připravování analýzy prodeje a využívání našich služeb, shromažďování Vašich názorů na naše zboží a služby (právním základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem na poskytování vysoce kvalitních výrobků a služeb).
 • Plnění povinností spojených s placením daní, včetně vedení a uložení účetních záznamů daňových dokumentů souvisejících s vedením účetnictví (právním základem pro zpracování údajů jsou právní povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů).
 • Obhájení případných nároků související se smlouvou - v případě sporu ohledně smlouvy (právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na obhajobě proti pohledávkám nebo při uplatňování nároků z Vaší strany).

5. Právo na přístup, opravu, výmaz a omezení

Informujte nás, prosím, o změnách poskytnutých osobních údajů.

Je důležité, aby Vaše osobní údaje, které uchováváme, byly vždy přesné a aktuální. Prosím informujte nás neprodleně v případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Vaše práva spojená s osobními údaji

Za stanovených podmínek máte ze zákona právo:

 • Požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Jste oprávněn/a obdržet informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme a ověřit si, zda je zpracováváme zákonným způsobem.
 • Požadovat opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jste oprávněn/a požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů, které zpracováváme.
 • Požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Jste taktéž oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnil/a své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme (či třetí strana) z legitimních důvodů a je-li tato námitka na Vaší straně odůvodněná zvláštností situace. Jste taktéž vždy oprávněn/a vznést námitku proti zpracování, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud požadujete, abychom zajistili jejich přesnost či určili důvod pro jejich zpracovávání.
 • Požadovat předání Vašich osobních údajů další straně. Jste oprávněn/a požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme s Vaším souhlasem, třetí straně Pokud si chcete zkontrolovat či ověřit Vaše osobní údaje, požádat o jejich opravu či výmaz, vznést námitku proti jejich zpracování, či požadujete, abychom kopii Vašich osobních údajů předali další straně, kontaktujte, prosím, písemně pověřence pro ochranu osobních údajů - e-mail: .

6. Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, poskytnutých pro konkrétní účely, máte právo kdykoli odvolat. V takovém případě, prosím, kontaktujte písemně pověřence pro ochranu osobních údajů - e-mail: . Poté co obdržíme odvolání Vašeho souhlasu, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem, k němuž jste původně udělil/a Váš souhlas, vyjma případů, kdy k zpracování bude existovat jiný právní důvod. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

7. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s právními předpisy. Oceníme však, pokud dostaneme možnost se s Vašimi obavami ohledně zákonnosti našeho postupu při zpracování osobních údajů vypořádat bez nutnosti intervence ze strany dozorujícího úřadu. Kontaktujte, prosím, tedy nejprve nás v případě jakýchkoliv stížností v oblasti zpracování Vašich osobních údajů.

8. Neposkytnutí osobních údajů

Bez poskytnutí nezbytných osobních údajů, nebudeme moci v plném rozsahu plnit smlouvu/dohodu, kterou jsme s Vámi uzavřeli či nebudeme moci zajistit úplný soulad s požadavky, které nám ukládají právní předpisy. O těchto případných důsledcích Vás budeme včas informovat

9. Odkazy na internetové stránky, které nepatří společnosti CEMEX

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Pokud tyto cizí stránky navštívíte pomocí poskytnutých odkazů, provozovatel těchto stránek od Vás může získat informace, které použije v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů, které se od našeho může lišit. Doporučujeme Vám přečíst si pozorně prohlášení o ochraně soukromí jiných internetových stránek, které navštívíte.

Váš vyhledávač může mít zapnutou funkci cookies. „Cookie“ v tomto kontextu je malý soubor, který se uloží na váš pevný disk při návštěvě internetové stránky. Internetové stránky využívají cookies a službu Google Analytics pro usnadnění Vaší navigace na internetových stránkách a pro sběr statistických informací. Pro více informací o tom, jak vypnout cookies, navštivte stránky www.aboutcookies.org. Tento odkaz Vás přesměruje na jiné internetové stránky, které se otevřou v novém okně vašeho prohlížeče. CEMEX neodpovídá za obsah webových stránek www.aboutcookies.org.

10. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům:

 • orgánům veřejné správy, včetně státní daňové správy, v souladu s právními povinnostmi;
 • dodavatelům a společnostem z kapitálové skupiny CEMEX, které pověřujeme k provádění služeb související se zpracováním osobních údajů, např. služby IT, dopravní služby (zpracovatelé). Tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy s námi a pouze v souladu s našimi pokyny.

Předávání údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předány do Mexika, Spojených států amerických, Indie, Kostariky a Brazílie, ostatním společnostem z kapitálové skupiny CEMEX a externím poskytovatelům IT služeb. Zajišťujeme odpovídající zabezpečení datových přenosů. Tyto záruky poskytujeme prostřednictvím dohody o předávání osobních údajů mezi námi a příjemci osobních údajů, která je vždy uzavřena v souladu se standardními doložkami o ochraně osobních údajů přijatými Evropskou komisí. Kontaktujte nás nebo našeho pověřence pro ochranu údajů v případě Vašeho zájmu o detailnější informace v oblasti předávání Vašich osobních údajů třetím stranám. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailu: .

11. Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo příležitostně toto Oznámení o ochraně osobních údajů upravovat. Případné aktualizace budou umístěny na naše internetové stránky.

Kalkulátor betonu – nezávazná poptávka

+ přidat další tvar
čtverec obdélník trojuhelník pravoúhlý trojuhelník lichoběžník rám núhelník núhelník kolo

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů

Celkový objem: 0,0 m3

%
Mix
Přijede cca: 0 mixů
Použití:
Celkový objem:
%
Použití:
Přijede cca: 0 mixů
Přílohy:
Beton Vám dovezeme na stavbu. Vlastní doprava, přijedu si pro beton sám.
Ano, potřebuji beton čerpat. Ne, nepotřebuji beton čerpat.